Anne Zwart Fotografie Anne Zwart Fotografie, gevestigd aan Montgomerylaan 170 2625PT Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.annezwartfotografie.nl Montgomerylaan 170 2625PT Delft +31634093186

Persoonsgegevens die zij verwerkt

Anne Zwart Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die zij verwerkt

Anne Zwart Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- ras

- gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij persoonsgegevens verwerkt

Anne Zwart Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren (bijvoorbeeld uw trouwalbum)

Geautomatiseerde besluitvorming

Anne Zwart Fotografie neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Anne Zwart Fotografie) tussen zit. Anne Zwart Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Squarspace, voor mijn website. PostNL, om pakketjes te versturen. Pixieset, om een online galerij mee te maken. Factuursturen.nl, om mijn offertes & facturen mee te versturen.

Hoe lang zij persoonsgegevens bewaard

Anne Zwart Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: Persoonsgegevens > 2 jaar > Online galerij > max 1 jaar > RAW bestanden > 5 jaar > Bewerkte foto’s > 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Anne Zwart Fotografie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten zij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Anne Zwart Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Anne Zwart Fotografie uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doet zij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Foto’s kunnen gebruikt worden voor website en social media doeleinde.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Anne Zwart Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Anne Zwart Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@annezwartfotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zij reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Anne Zwart Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe zij persoonsgegevens beveiligt

Anne Zwart Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met haar op of via info@annezwartfotografie.nl. Anne Zwart Fotografie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.